ISO27040数据储存安全管理体系来源:发布日期:2018-12-21

     数据储存安全管理体系

      ISO27040


      简介


       数据储存安全管理体系认证:旨在帮助计算机存储技术的购买者和用户确定和处理相关的信息风险,范围涵盖设备和媒体的安全性,与设备和媒体、应用程序/服务和最终用户有关的管理活动的安全性,以及与存储相关联的通信链路上传输信息的安全性。      如需进一步了解,请致电我公司市场部门:010-84724911